גירושין

פסק דין


ביטול הסכם גרושין עקב הטעיה

לחץ כאן לצפייה בפסק הדין

חיפוש פסקי דין רבניים - הקלד מילה לחיפוש:
פסקי דין לפי נושאים:


גירושין

גירושין ודירה

גירושין, חלוקת רכוש ועניני קטין

מניעת סידור גט עקב תביעת נזיקין

התרת קשר נישואין אזרחיים

כנות תביעה הגירושין

עוברת על דת שאינה מכשילה באיסורים כעילת גירושין

גירושין והפסד כתובה

עילות גירושין לחיוב בעל הומוסקסואל בגט

ביטול צו למדור ספציפי - חוסר כנות בתביעת שלום בית - פיצול תביעות -

ביטול אישור לגט לאחר שהתברר שלא ניתן כהלכה

חיוב בעל שנשא אשה על אשתו לגרש את אשתו השניה וחיובו בפיצויים לאשתו הראשונה

דחיית תביעת אשה לכפות גט על הבעל בעילת זנתה תחתיו וזו העילה היחידה

מירוץ החלטות ומירוץ סמכויות

תוקפם של תנאים בהסכם גירושין

סמכות לאחר אישור הסכם גירושין ובטרם הגט

סמכות בעניניים כרוכים בגירושין

חיוב בגט וצו הגבלה מאסר

חיוב בגט עקב התעללות

חיוב בגט

דחיית בקשה לביטול הסכם גירושין בטענת עושק וכפייה

גירושין וכל הכרוך

גירושין וחלוקת רכוש

ביטול חיוב אשה בגט וכיבוד הדדי של הערכאות

חיוב גט והרחקה דר-ת ועקול נכסי הבעל - תיק זוננפלד

דחיית בקשת בני זוג לסידור גט

דחיית בקשת בני זוג לסידור גט

מניעת חזרת אשה זרה מהפליפינים לישראל

כריכת בעל בתביעת אשה לגירושין

חיוב בעל בגט עקב אי-קיום סדיר של חיי אישות

חיוב בעל בגט, הטלת סנקציות ודחיית ערעור

דחיית תביעה לגירושין

גירושין, חלוקת רכוש וחינוך (1) - פסק דין חלקי

גירושין, חלוקת רכוש וחינוך (2) - החלטה

גירושין וחלוקת רכוש

דחיית תביעה לגירושין

חיוב בגט עקב מחלה ודין הכתובה

חיוב בגט בטענת אלימות והתנהגות כפייתית

דחיית תביעת הבעל לגרושין וחיובו בכתובה

מזונות וגירושין

גירושין וכתובה

חיוב הצדדים להתגרש

התרת עגונה לאחר 18 שנות עגינות שטענה שנשאה כדת וחזרה בה ואמרה שנשאה אזרחית בלבד

שני טפסי הסכם גירושין ובהם סכומים שונים למזונות

מגורי סוטה באותה חצר עם בעלה לאחר הגט

חיוב בגט עקב מאיסות הדדית

חיוב בגט ובכתובה

חיוב בגט ושיטת המהרשד-ם

חיוב בגט עקב בגידה והשפעתה על חלוקת הרכוש

התעללות נפשית באשה כעילה לחיוב הבעל בגט

דחיית תביעה לגירושין

גירושין מנישואין אזרחיים

גירושין וחלוקת רכוש

גירושין והכרוך

דחיית תביעת גירושין של בעל שסרב בעבר לתת גט לאשתו

חיוב בגט עקב אלימות וחלוקת דירה

סנקציות נגד סרבן גט המצוי בכלא

דחיית תביעת אשה לגרושין בדעת רוב

תביעת גירושין עקב אלימות ותביעה להחזר הוצאות חתונה

כריכה על ידי בעל בתביעת אשה לגירושין

דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין בטענת חוזה למראית עין

כפיית גט

חיוב בגט כאשר הבעל מתנה את מתן הגט בהחזרת מתנות

גט מוטעה

חיוב בגט והיתר נישואין במחלת הנפילה

תביעת גירושין בטענת מאיס עלי

ביטול פסק דין לגירושין משהתברר כי בני הזוג אינם יהודים

מרוץ סמכויות כריכה רכוש בתביעת גרושין כנגד בקשה לישוב סכסוך בבית המשפט קביעת סמכות שיפוטית

ביטול החלטה בדבר סמכות בעקבות פסיקת בגץ בענין בקשה לישוב סכסוך בבית המשפט

חיוב אשה בגירושין

הטעיה בקשר לפער גיל כעילת גירושין

שלום בית, גירושין ומדור ספציפי

דחיית תביעות נגדיות לגירושין ולשלום בית

דחיית תביעה לגירושין

מעשי כיעור

בגדרי הסכם ממון ותוצאותיו כעילה לחיוב בגרושין

חיוב גט מספק לטוען לקידושין כדמו'י עם גרושתו והיא מכחישה את הטענה

עילות לחיוב גרושין בנישואין אזרחיים

דחיית תביעה לשלום בית וחיוב בגרושין

דחיית תביעת הבעל לגרושין ולביטול מזונות אשה

חיוב בגט וביאור מושגי מורד ומורדת באמתלא מבוררת

בדיקת פוליגרף כאשר יש רגליים לדבר

עוברת על דת מעשה כיעור חיוב הצדדים להתגרש

דרכי הפקעת נישואין אזרחיים וחיוב המזונות

תביעה לביטול הסכם גירושין

חיוב גט לאשה החיה עם אשה זרה

חיוב בעל אלים בגט

חיוב בגט בעוברת על דת

חיוב בגט

חיוב בגט בנישואין אזרחיים של כהן וגרושה

תביעת גירושין לא כנה, חוב כתובה מול חוב מזונות

חיוב בגט בנישואין אזרחיים

הפרת הסכם גירושין

מצוה לתת גט

מניעת סידור גט עקב תביעת נזיקין

גירושין וחלוקת רכוש

פיצויי גירושין לבעל או לאשה

טענת 'מאוסה עלי' וחשש שנתן עיניו באחרת

ערעור על מחיקת תביעת גירושין, חיוב המערערת בהוצאות

פרודים ונתן עיניו באחרת

חיוב בגט עקב בגידת בעל עם חמותו

פרודים ונתן עיניו באחרת

פירוד של 04 שנה, האם הוא עילה לחייב אשה בגט

תוקף הסכם גירושין וחשש לגט מוטעה

פרשנות הסכם גירושין

פיצויים לאשה המתגרשת

ערעור על דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין

ערעור על עיכוב גט בגין חשש לגט מוטעה

נפקות חיוב בגט בהרכב חסר שדן בהסכמה

חיוב בגט ופטור ממזונות

חיוב בגט וצווי הגבלה

לעז על כשרות גט

חיוב בגט והיתר נישואין

חיוב אשה בגט כשחיים בנפרד זמן רב

התנאת חיוב בגט בתשלום פיצויים לאשה

הרחקות דרבינו תם וצווי הגבלה נגד סרבן גט הנמצא במאסר

החמרת צווי הגבלה

הטלת צווי הגבלה על אשה

דיון בתביעה לשינוי הסכם גירושין

גירושין מנישואין אזרחיים

גירושין בגין אלימות נפשית ופיזית

גט לחומרא

ביטול חיוב בגט וביטול פטור מכתובה

אי סידור גט עקב תביעת נזיקין בגין סרבנות גט

דיון בדבר כשרות גט שניתן

התניית מתן גט בדיון מחדש בענין שנפסק בבית המשפט (2)

התניית מתן גט בדיון מחדש בעניינים שנפסקו בבית המשפט

פיצויי גירושין לאשה

גירושין וענינים כרוכים בבני זוג שנישאו אזרחית

חיוב בגירושין על בסיס ראיות עקיפות

חיוב בגירושין על בסיס ראיות עקיפות

תביעה לאכיפת הסכם גירושין לפני הגירושין

חיוב בגט

אסורה לבועלה

דחיית תביעה לשלום בית וקבלת תביעת גירושין

התרת נישואין אזרחיים אף ללא גט לחומרא

גט לחומרא בנישואי פרגוואי

גירושין, כתובה וחלוקת רכוש

דחיית תביעת בעל לגירושין

הטעיה בקשר לאישור תנאי בגט

דחיית תביעת גירושין וחיוב בכתובה

הסכם גירושין

הסכם גירושין וזכויות ירושה

תיקון פסק דין המאשר הסכם גירושין

תביעה למימוש הסכם גירושין

פרשנות הסכם גירושין

חלוקת מטלטלין לפי הסכם גירושין

מסירת מודעה על הסכם גרושין

חיוב בגט וביטול הסכם גירושין שנחתם בעבר

דחיית תביעה לביטול הסכם גרושין

הסכם גירושין שקיבלו עליו בקנין אך לא נחתם

ביטול הסכם גירושין

אכיפת הסכם גירושין בעניני רכוש

על הסכמי גירושין, מזונות קטינים ותניות שיפוי

ערעור על דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין

דחיית ערעור על פסק דין הדוחה תביעה לביטול הסכם גרושין

אישור הסכם גירושין באמצעות שיחת וידיאו

תוקפו של הסכם גירושין

כינוס נכסים לביצוע הסכם גירושין

דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין

ביטול הסכם הסכם גירושין פיקטיבי על פי בקשת צד ג'

ביטול הסכם גרושין עקב הטעיה

דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין

תביעה לאכיפת הסכם גירושין

דחיית תביעה לביטול הסכם גרושין, חיוב בהוצאות שכ'ט עו'ד

פשרה בהסכמי גרושין - מאמר הדיין הרב צבי יהודה בן יעקב

דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין עקב טעות

דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין

יישום הסכם גירושין

ביטול הסכם גירושין

חיוב

חיוב וכפיה לגט בקידושין קונסרבטיביים

חיוב בגירושין

חיוב בגט בטענת מאיס עלי

כפיית גט וחיוב בכתובה קודם הגט

חיוב בגט ודחיית הדיון בשאלת הכתובה לאחר הגט

חיוב בעל בגט

חיוב בעל בגט כשאשתו בגדה בו

חיוב בגט

דחיית תביעה לחיוב בגט

האם ניתן לצרף עילות כדי לחייב בגירושין

חיוב אשה בגרושין בעילות עוברת על דת ומעשה כיעור

חיוב בגט

חיוב בגט עקב אי-התייצבות לדין

ילדים

החזקת ילדים והפחתת דמי מדור לאחר גט

חינוך דתי לילדה

סמכות במזונות ילדים לאחר הגט

סמכות בתביעות למשמורת והסדרי ראיה לאחר הסכם גירושין

השפעת ביקורי הילדים על דרך חלוקת רכוש

החזקת ילדה - פסיקה בניגוד לדעת מומחים

שינוי מקום מגורי ילדים מהמוסכם בהסכם גירושין

החזקת ילדים

מזונות ילדים

מעורבות בורר בהסכם לענין החזקת ילדים ומזונותיהם

סמכות נמשכת לדון במזונות ילדים והסדרי ראיה לאחר הגט

החזקת ילדים והסדרי ראיה

החזקת ילדים וסמכות שיפוט

ביקורי ילדים

חינוך ילדה

ביקורי ילדים

הטלת קנס בגין אי-החזרת ילדה לישראל

העברת משמורת קטין מן האם לאב

השפעת מניעת ביקורים ויצירת ניכור הורי על איזון הנכסים ואכיפת הסדרי ביקורים

משמורת קטינה, הסדרי ראיה והגירה

ירושות וצוואות

הסכם בענין ירושה שנחתם בידי אלמנה לקויית דעת

צוואה בכתב יד שנמצאה בין ניירות המוריש וזכות נכד קטן שנושל לכאורה מעזבון המוריש

ביטול הסתלקות מזכויות בירושה

דחיית בקשה לביטול צו ירושה

דחיית התנגדות בן זוג מאותו מין למתן צו ירושה בבית הדין הרבני

ביטול צו ירושה

ביטול מינוי מנהל עזבון

מתן צו ירושה כאשר אישור צוואה נדון בערכאה אחרת

נוגע בדבר לענין ירושה

שכר טרחת מנהל עזבון

דחיית בקשה לאישור צוואה

תביעת אלמנה למדור ספציפי

התנגדות לדיון בבקשה לצו ירושה

ביטול הסתלקות יורש מחלקו בעזבון עקב עיקול שהוטל על נכסיו

כתובה

דחיית תביעת גירושין וחיוב בכתובה

חיוב בעל בכתובה

חיוב כתובה

האם להצמיד סכום כתובה

יחסי ממון וכתובה

כתובה בסכום מוגזם

דיון מחדש בחיוב כתובה

האם ניתן לפטור ממזונות ע'י הפקדת גט וכתובה

כתובה בסכום גבוה

תביעת כתובה מעזבון

צו הגבלה ופרעון כתובה

דיון בחיוב הכתובה למרות העדר תביעה מצד האשה

חיוב הבעל בתוספת כתובה

הפסד כתובה עקב תלונות שוא

שאלת בטלות מתנה ומי מוחזק בכתובה

תביעת כתובה

כתובה ופיצוי

תביעה לביטול פסק דין לחיוב כתובה ומזונות עקב ראיות חדשות

ביטול חיוב בכתובה ובמזונות עקב בגידת האשה

מורדים ומעשה כיעור - דין פשרה על הכתובה

תוקף הסכם ממון, מזונות, כתובה ופיצויי גירושין

היחס שבין חיוב הכתובה לזכות איזון המשאבים לפי חוק יחסי ממון

דחיית תביעת אשה לכתובה

האיזון בין זכות האשה לכתובה לבין זכויותיה בחוק יחסי ממון

האם הפלה מלאכותית גורמת להפסד כתובה

האם תלונות אשה במשטרה הינן עילה להפסד כתובה

האם האשה זכאית לכתובה ומהו סכום הזכות

פיצוי כתובה ופרשנות הסכם

כתובה ופיצוי

שיעור דמי כתובה

הפסד כתובה עקב אלימות האשה

חיוב בכתובה

כתובה

כתובה ופיצויי גירושין

פסיקת כתובה קודם מתן הגט

עיכוב דיון בתביעת כתובה עד לפסיקת בית משפט בענין הרכוש

דחיית תביעה לכתובה

היתר נישואין וחיוב כתובה באשה שהוחזקה להפיל

חיוב בגט ובכתובה

חיוב בכתובה גבוהה

משפט הכתובה, פיצויים וחלוקת רכוש

האם מימוש תביעת אשה לחלוקת רכוש הינו עילה לחיוב גט והפסד כתובה

תביעת כתובה

תביעת אשה לכתובתה

חיוב בעל בכתובה

תביעת ידועה בציבור לפיצוי כספי

מדור ספציפי

דחיית בקשה למדור ספציפי

מדור ספציפי לצורך שלום בית

מדור ספציפי

צו מדור ספציפי לבעל

מורדת

דחיית תביעה להחזר מתנות באשה מורדת

מזונות

חיוב ריבית בהוצאה לפועל

כריכת מזונות ע'י בעל בתביעת האשה לגירושין

מזונות אשה כשחיים בנפרד והיא עובדת

מזונות העבר

מזונות ילדה, פרשנות הסכם וסמכות

תביעה לביטול מזונות

מדור ספציפי

אי-הפחתת מזונות מהמוסכם בהסכם גירושין

בעל שכרך מזונות ורכוש בתביעת גירושין שהגישה אשה ומירוץ החלטות

האם ניתן לפטור ממזונות ע'י הפקדת גט וכתובה

חיוב בגט ופטור ממזונות

מזונות ומדור מן העזבון

סמכות במזונות ילדים לאחר הגט

תביעת מזונות כאשר הצדדים אינם אזרחי ישראל או תושביה

ריבית שנקבעה ע'י לשכת ההוצל'פ עקב פיגור בתשלום מזונות

בקשה לפריסת חוב מזונות בביטוח הלאומי

תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לפריסת חוב מזונות

מזונות ילדים

תביעה לביטול פסק דין לחיוב כתובה ומזונות עקב ראיות חדשות

החזרי הוצאות תמיכה לקרוב משפחה שפרנס את בני הזוג

מזונות זמניים

מזונות ומדור האלמנה

מזונות מדין מעוכבת

מדור ספציפי

דחיית בקשה לביטול תביעת מזונות וחיוב הלשכה לסיוע משפטי בהוצאות משפט

פטור ממזונות אשה

שני טפסי הסכם גירושין ובהם סכומים שונים למזונות

האם בעל חייב בדמי משכנא לדירה כחלק מחיובו במזונות האשה

עיכוב יציאה לצורך תביעת מזונות בבני זוג שאינם אזרחי ישראל ותושביה

מזונות ילדים

גדרי חיוב מזונות ילדים כשהאב אסיר ללא הכנסות

דחיית תביעת האם למזונות בזמן שהאב נמצא בכלא

תביעות נגדיות להפחתה ולהגדלה של מזונות ילדים

תביעה להפחתת מזונות ילד

חלוקת רכוש ומזונות ילדים

משמורת

קביעת משמורת בנות אצל האב

אכיפת הסדר ראיית ילדים

משמורת זמנית

נישואין אזרחיים

חוסר כנות בכריכה כאשר הנישואין היו אזרחיים

קביעת מעמד אישי

סמכות

סמכות לדון בענינים שנכרכו בגירושין

סמכות בית הדין לדון בזכויות בן-זוג בחברה בע'מ

סמכות מקומית

מירוץ החלטות ודיין אחד

חוסר סמכות עקב פיצול תביעות רכושיות בין בית המשפט לבית הדין

סמכות בענינים כרוכים

סמכות בינלאומית בתביעת גירושין והכרוך

סמכות בד-ר במזונות לזרים

צד שלישי להליך משפטי

מתן החלטה לענין סמכות בדיין אחד

סמכות בית הדין כאשר תביעות הוגשו לבית המשפט בחוסר כנות

הגירת קטינים והסדרי קשר וביקורים

סמכות בד"ר במזונות לזרים(2)

סתירת הדין מול סופיות הדיון

אזרחות קונסטרוקטיבית ישראלית לעגונות

סמכות נשיא בית הדין הגדול להעביר תיק מהרכב להרכב

ניהול דיונים כשהאשה מחוץ לישראל

הפניית שאלת תוקף תקנות יישוב סכסוך לבית הדין המיוחד

סמכות בית הדין בתביעת גירושין ומזונות נגד בעל שזיקתו לישראל רופפת

בטלות התקנות בדבר יישוב סכסוך

הקדמה של 15 דקות במירוץ הסמכויות

מרכז חיים ותושבות לצורך מתן סמכות ומניעת סרבנות גט

מתן החלטה בענין סמכות על ידי דיין אחד

סגירת תיק אינה בגדר מחיקת תביעה

סמכות בינלאומית בתביעת שלום בית

סמכות במזונות ילדים לאחר הגט

סמכות בענין כרוך למרות דחיית תביעה לחיוב בגט

סמכות בענינים כרוכים וסדרי דין

סמכות לדון בענינים כרוכים

סמכות בית הדין לאחר הפסקת דיון בהליך רכושי

סמכות מקומית

סמכות בית הדין לדון בעניני רכוש לאחר הגירושין

סמכות בית הדין לדון בעניני רכוש לאחר הגירושין

סמכות בית הדין לדון בתביעת אב להפחתת מזונות לאחר גירושין

אי-היגררות לריב סמכויות

סמכות בתביעה להקטנת מזונות קטינים לאחר הגט

סמכות בתביעה להפחתת מזונות ילדים לאחר גירושין

תוקף הסכם לגבי אי-כריכת עניינים נלווים בתביעת גירושין

תיקון פסק דין בענין מדור האלמנה

מחיקה של תביעה רכושית

הקדמה של 4 שעות במרוץ הסמכויות

כנות וכריכה

סמכות לדון במשמורת וביקורים לאחר הגט

סמכות לדון במזונות ילדים לאחר גירושין

סמכות לדון בענין פירוק שיתוף בדירה

כריכת מזונות ורכוש בגירושין

סמכות לדון בהחזקת קטין וכן בפירוק שיתוף ברכוש כאשר קודם הוגשה תביעה להצהרה על שיתוף בנכסים לבית משפט

סמכות בינלאומית לדון בחלוקת רכוש בכרוך לגירושין

סמכות בית הדין לדון ברכוש למרות תביעה שהוגשה קודם לבית המשפט

סמכות שיפוט ומירוץ החלטות

קביעת סמכות שיפוט

קביעת סמכות שיפוט במזונות אשה

קביעת סמכות שיפוט בעניני רכוש

סמכות - כיבוד הדדי בין ערכאות

קביעת סמכות שיפוט עניינית

סמכות בנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין

קניית סמכות שיפוט אף כשקיימת מעורבות של צד ג'

סמכות כאשר הוגשה בקשה ליישוב סכסוך

סמכות נלווית לגבי רכוש לאחר גירושין

סמכות בהחזקת ילדים

סמכות נמשכת ושיקולי בית הדין בדיון בהחזקת ילדים

כנות תביעת הגירושין והכריכה

סמכות לדון בעניני יוחסין

סגירת תיק עקב פטירת בעל דין

החזקת ילדים וסמכות שיפוט

כריכת משמורת בעת שהאם בהריון

סמכות ברכוש

סמכות לדון בפרוק שיתוף

מרוץ סמכויות, משמעות סגירת תיק בהחלטת דן יחיד

סמכות בית הדין לדון בעניני מזונות ורכוש כשבני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים בלבד

העדר סמכות לאחר אישור הסכם בלבד ומתן סעד זמני למרות העדר סמכות עניינית

הפחתת מזונות ילד לאחר גירושין

סמכות בתביעה להעברת משמורת לאחר הגט

סמכות לדון בענינים שנכרכו בגירושין

דיון ברכוש כשאושר הסכם ממון בבית המשפט

הסכמה מכללא לסמכות

מזונות ילדים לאחר גירושין

סמכות בבקשה לביטול הסכם גירושין

סמכות בחינוך ילדים

סמכות כתוצאה מהגשת הסכם גירושין

סמכות לאחר אישור הסכם בבית משפט

סמכות לדון מחדש עקב חשש לטעות בפסק דין

כנות כאשר הבעל מבקש דיון הוכחות קודם הגט

כריכת רכוש בגירושין

כריכת רכוש בגירושין וכללי הכיבוד ההדדי

מירוץ החלטות וחוסר תום לב

מיהו תושב ישראל

סמכות לענין חלוקת רכוש

כנות כאשר מזונות נכרכו בגירושין ורכוש נתבע בבימ'ש

פורום לא נאות וכללי הכיבוד ההדדי של הערכאות

חוסר כנות

סמכות בעניניים כרוכים בגירושין

סמכות בענינים כרוכים וסדרי דין

סמכות לאחר אישור הסכם גירושין ובטרם הגט

קביעת סמכות שיפוט בעניינים כרוכים

קביעת סמכות שיפוטית

אי היגררות לריב סמכויות

שאלת סמכות בינלאומית

אי היגררות למירוץ החלטות

סעדים זמניים

סעדים זמניים - תנאים לביטול עיכוב יציאה נגד הבעל

סעדים זמניים - תנאים לביטול צו עיכוב יציאה נגד הבעל

ערעור

מחיקת ערעור ברשות עקב שיהוי בהשלמת הליכי הגשת הערעור

ראיות

הראיות הדרושות לחיוב בגט עקב קשר עם אשה זרה

ראיה שהושגה תוך פגיעה פרטיות

הסדרי ראיה וחלוקת רכוש

קבלת עדות מפסולי עדות

רכוש

מחלוקות אודות תנאים מוסכמים לגירושין

חלוקת רכוש

תביעת אלמנה

העדר שיתוף בזמן חיים כידועים בציבור ונסיבות מיוחדות לאיזון לא שוויוני

אי-חיוב ריבית

אישור הסכם גירושין למרות שצד חזר בו בטרם האישור

בעל שכרך מזונות ורכוש בתביעת גירושין שהגישה אשה ומירוץ החלטות

המועד הקובע לאיזון יחסי הממון

חלוקת רכוש - דירה

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון בבגידת אשה

מינוי כונס נכסים לאחר גירושין

עיקול על נכס הרשום על שם צד שלישי

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש - דירת מגורים

חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, האם חלה בשטרות

חלוקת רכוש, דמי שכירות ראויים

השקעות אשה בדירה שקיבל הבעל בירושה

שכר דירה ראוי

חלוקת רכוש

דחיית תביעה לביטול הסכם לחלוקת דירה

חלוקת רכוש

מחלוקת בדבר פרטי הרכוש שנמסרו להכרעת בית הדין

מכירת דירת מושכרת עקב חובות

סמכות בית הדין לדון ברכוש למרות תביעה שהוגשה קודם לבית המשפט

המועד הקובע לענין איזון משאבים

מוניטין עסקי כנכס בר איזון

חלוקת רכוש - דמי שימוש בדירה

ענייני רכוש

חלוקת זכויות בני זוג בדירה

חלוקת רכוש לא שוויונית בנסיבות מיוחדות

חלוקת זכויות פנסיוניות לאור פרשנות הסכם ממון

חלוקת רכוש קודם הגט בטוענת מאיס עלי

חלוקת רכוש

סמכות נלווית לגבי רכוש לאחר גירושין

היש לשלם דמי שכירות לבן-זוג גרוש שאינו מתגורר בדירה

גירושין וחלוקת רכוש

הסדרי ראיה וחלוקת רכוש

חלוקת רכוש

משפט הכתובה, פיצויים וחלוקת רכוש

השתתפות בהוצאות מומחה, אחסון ושכירות

דחיית תביעה להיוון זכויות שטרם גמלו בהליך איזון משאבים בין בני זוג

חלוקת רכוש בנחלה דמי שכירות ראויים

חלוקת רכוש

איזון משאבים

חלוקת רכוש ואיזון משאבים

שכר דירה ראוי

שכר דירה ראוי (2)

חלוקת דירה, קשיים בפרעון משכנתא והשפעתם על חיובי הצדדים

שינוי נסיבות באופן חלוקת רכוש

פירוק שיתוף בדירת בני זוג

חלוקת פדיון ימי מחלה הסתגלות וחודשי פרישה בין בני זוג

המועד הקובע לאיזון יחסי הממון

חלוקת רכוש

כריכת אשה של פרוק שיתוף בדירה בתביעת בעל לגירושין

סמכות בינלאומית בענין רכוש

מינוי מומחה לצורך איזון נכסים

קביעת יום הקרע וחלוקת רכוש על פי חוק יחסי ממון

דחית תביעת הבעל להחזר מתנות

טענות נגד תוקף הסכם ממון שאומת בידי רב רושם נישואין

חלוקת רכוש על פי חוק יחסי ממון

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש ודמי שימוש

שלום בית

כבוד האדם וחירותו וצו האוסר פגישה עם פילגש

סרוב אשה לגור עם חמותה

דחיית תביעה לשלום בית

שלום בית ומדור ספציפי

אודות האתר:

עורך דין גירושין
עורך דין זאב פז הינו מומחה לדיני משפחה וגירושין, בעל נסיון של מעל 16 שנים בתחום זה.
משרדו של עו"ד זאב פז עוסק בכל הנושאים המרכיבים את תחום דיני המשפחה עם התמחות ספציפית בתחום הגירושין.
עו"ד זאב פז מנהל את פורום חלוקת רכוש ואיזון משאבים באתר LawGuide.

תנאי שימוש באתר | מאגר משפטי | עורך דין גירושין | עורך דין גירושים

© 2009 זאב פז, משרד עורכי-דין